Menu Zavřeno

Propozice  ŠTL 2022

 1. Liga je rozdělena do skupin po pěti hráčích (výjimka: je-li ve skupině zařazen hráč s divokou kartou – dále DK, pak je skupina šestičlenná;  výjimka může být také u poslední skupiny v pořadí, kde může být zařazeno max. sedm hráčů).
 2. Tento ročník ligy začíná 1.5.2022 a  končí 31.9.2022. Každé kolo soutěže má termín totožný s kalendářním měsícem (uzávěrka pro započtení zápasů do tabulky je půlnoc posledního dne v měsíci). Celkem se hraje tedy pět kol soutěže.
 3. Tabulky jednotlivých lig pro první kolo jsou sestaveny na základě pořadí loňského ročníku. Nový hráči budou začleněni do skupin přibližně podle jejich hráčských kvalit.Za nového hráče může být považován i hráč, který loni neodehrál všech pět kol soutěže. V průběhu ligy se mohou další hráči kdykoliv přihlásit, budou zařazeni do následujícího kola (měsíce) a do nejnižší skupiny, event. mohou požádat o divokou kartu (viz. bod 13) .
 4. Domlouvání jednotlivých utkání je následující: níže postavený hráč ve skupině je povinen vyzvat výše postavené hráče.  
 5. Liga je smíšená pro muže, ženy, závodní hráče, rekreanty i děti. Po skončení ligy budou vyhlášeny tři nejlepší závodní hráči, rekreanti, ženy, nejlepší dítě (do 15 let) a hráč s největším postupem na žebříčku oproti minulému ročníku Skokan roku (z hráčů, kteří odehrály v minulém ročníku všech 5 kol).
 6. Výsledky se zapisují do knihy rezervací (výsledek stačí zapsat jako skóre setů, rozdíl míčů není rozhodující kritérium pro určení pořadí ve skupině – viz. bod 11). Je třeba zapisovat i event. skreč (viz. bod 7).
 7. Utkání se hrají na kurtech SKMP Štětí. Termíny zápasu si hráči domlouvají sami. Pokud se jeden z hráčůodmítá dohodnout na termínu sehrání utkání, lze zápas skrečovat ve prospěch toho, kdo má zájem hrát . Skreč je třeba rovněž zapsat do knihy rezervací,  výsledky zde nezapsané  do řádného termínu uzávěrky nebudou do tabulek  zahrnuty a nesehraná utkání budou hodnocena jako skreč obou soupeřů – viz. bodové hodnocení níže. Aby bylo možno uplatnit nárok na skreč, je třeba soupeře kontaktovat nejpozději týden před uzávěrkou kola a nabídnout mu alespoň tři alternativy termínu.!!! Prosím nezneužívejte toto pravidlo a snažte se vždy na termínu dohodnout !!!
 8. Zápasy si hráči rozhodují sami, event. se mohou dohodnout na třetí osobě jako rozhodčím, jeho rozhodnutí pak však musí bezpodmínečně respektovat. Zápasy se hrají na dva vítězné sety. Na míčích se hráči mohou dohodnout (pokud se neshodnou, odehrají utkání míči, oficiálně prodávanými jako „klubový balón“).
 9.  Pokud hráč ve dvou po sobě následujících kolech nesehraje ani jeden zápas, je ze soutěže vyřazen, resp. může kdykoliv později požádat o znovuzařazení do poslední skupiny nebo o divokou kartu stejně jako nový hráč.
 10. Bodové ohodnocení:

       Pokud je ve skupině více jak pět hráčů( skupina s DK nebo poslední skupina) započítávají se do celkového pořadí pouze čtyři nejlepší výsledky.

       Hráči dostávají body jak za odehrané zápasy, tak i tzv. „bonus body“ za účast v příslušné skupině.

  Bonus body:

    –       za účast v 1. lize – 50 bodů

    –       za účast ve 2. lize – 40 bodů

    –       za účast ve 3. lize – 30 bodů

    –       za účast ve 4. lize – 20 bodů

    –       za účast v 5.lize – 10 bodů

    –       za účast v 6.lize – 5 bodů

   –         za účast v 7.lize – 3 body

   –       za účast v 8.lize – 2 body  

  –        za účast v 9.lize – 1 bod  

  –       za účast v 10.lize – 0 bodů  

  Body za výsledky zápasů:   

  –       za vítězství v zápase  2:0 – 6 bodů, 2:1 – 5 bodů

  –       za odehraný zápas – 1 bod

  –       za prohru v zápase, ale vyhraný set – 2 body

  –       skrečuje-li jeden ze soupeřů zápas v průběhu hry, platí již uhraný set pro hráče, který musel skrečovat      (např. hráč vede 1-0 na sety a ve druhém setu musí skrečovat pro zranění – započte se výsledek 2:1 pro soupeře)

  –      pokud je zápas skrečován např. proto, že se jeden z hráčů nedostavil k domluvenému termínu utkání, event. nebyl ochoten se domluvit na termínu sehrání utkání (viz. výše), dostane hráč, který skreč nezavinil 6 bodůskóre setů takto skrečovaného zápasu je započteno jako 2:0.

 1. Postup a sestup mezi skupinami

      Pokud není v žádné skupině zařazen hráč s DK, je postup/sestup mezi skupinami takový, že vždy první dva hráči v pořadí skupiny postupují o jednu skupinu výše (pochopitelně s výjimkou 1.ligy) a poslední dva hráči v pořadí skupiny sestupují o jednu skupinu níže. Pokud více než dva hráči ve skupině nesehrají  ani jeden zápas, sestupují všichni tito hráči (viz bod 9) a do této skupiny postoupí odpovídající počet hráčů z nižší skupiny. Pokud některý hráč odstoupí ze soutěže nebo je vyřazen z důvodů, že dvě kola po sobě nesehrál ani jeden zápas (viz. bod 9.), sestoupí z nižší skupiny o jednoho hráče méně, tak aby vždy zůstal zachován počet 5. hráčů ve skupině. Postup a sestup v případě hráče  s DK je řešen samostatně níže.

 1. Kritéria pro určení pořadí ve skupině

  –       celkový počet bodů

  –       vzájemný zápas (event. minitabulka ze vzájemných zápasů tří a více hráčů – počet vítězství event. rozdíl setů, nikoliv již rozdíl míčů)

  –       celkový rozdíl setů ze všech zápasů ve skupině

  –       umístění hráče v minulém kole soutěže

  –       los

      Uzávěrka kola je vždy o půlnoci posledního dne v měsíci (není-li určeno jinak). Výsledky budou zveřejněny na nástěnce na kurtech. Do tabulek budou započteny pouze zápasy, které budou zapsány v tabulkách, vč. skrečovaných zápasů. Event. protesty je třeba uplatnit do tří dnů po zveřejnění výsledků. V případě rozporů je v kompetenci organizátora soutěže rozhodnout po vyslechnutí názorů obou stran. Po uplatnění dodatečných protestů může dojít ještě ke změnám v uspořádání tabulek pro daný měsíc. Po uplynutí reklamační doby budou výsledky prohlášeny za platné a budou zveřejněny tabulky pro další kolo.

 1. Pravidla pro hráče s divokou kartou – DK
  O DK může požádat kterýkoli nový hráč, event. hráč, který se odhlásil nebo byl vyřazen ze soutěže na základě pravidla 9 (protože nesehrál ani jeden zápas ve dvou po sobě následujících kolech). O DK je nutno požádat do 20. dne měsíce aby bylo možné sehrát kvalifikační skupinu (viz. dále). Pokud je v daném měsíci pouze jeden uchazeč o DK, může si vybrat ligu, do které chce být zařazen. Je-li v daném měsíci více uchazečů o DK je vytvořena kvalifikační skupina a její vítěz obdrží DK pro příští měsíc. Ostatní hráči začnou v nejnižší skupině nebo mohou příští měsíc znovu zažádat o DK. Je tak dodrženo pravidlo, že v daném měsíci je vždy zařazena pouze jedna DK !.

Hráč, který obdržel DK a umístí se ve skupině:

–     první nebo druhý – postoupí do vyšší skupiny. Spolu s ním postoupí ještě jeden nejlépe umístěný hráč. Do nižší skupiny pak sestoupí tři hráči umístění na 4.-6. místě a do skupiny  s DK postoupí dva nejvýše umístění hráči z nižší skupiny, čímž se upraví počet hráčů na 5. Stejným způsobem je postupováno i dalších nižších skupinách, tak aby se počet hráčů upravil na pět (výjimka může nastat v případě odstoupení hráče ze soutěže v některé z nižších skupin nebo přímo ve skupině s DK)

třetí  – ve skupině zůstává. Do nižší skupiny sestupují tři hráči umístění na 4.-6. místě a do skupiny s DK postoupí          dva nejvýše umístění hráči z nižší skupiny – atd. i v dalších nižších skupinách, aby se počet hráčů upravil na pět.

–     čtvrtý – sestoupí společně s pátým a šestým do nižší skupiny a do skupiny s DK postoupí dva nejvýše umístěný hráči z nižší skupiny, čímž se upraví počet hráčů na 5. Stejným způsobem je postupováno i dalších nižších skupinách, tak aby se počet hráčů upravil na pět (výjimka může nastat v případě odstoupení hráče ze soutěže v některé z nižších skupin nebo přímo ve skupině s DK).

–       pátý nebo šestý – sestoupí až do nejnižší skupiny. Postup a sestup mezi skupinami je pak stejný, jako kdyby ve skupině DK nebyla, tj. postupují dva nejlépe umístění hráči a sestupují dva nejhůře umístění hráči s výjimkou DK (např. skončí-li DK pátý, sestupuje čtvrtý a šestý v pořadí).