Menu Zavřeno

Výbor TK Štětí

Další schůze výboru TK

Dne: XX.YY.2022 od 00:00h

Zápisy z jednání výboru TK

10.3.2024 - Zápis z výborové schůze

Zápis z výborové schůze dne 10.3.2024

 

Přítomni: Polák, Novotný, Čermák, Karel, Znamenáček Jan, Znamenáček Jiří

Omluveni: Stuchlá

Hosté: Plšková

 

1) Příprava členské schůze:

– Návrh kandidátů na valnou hromadu SK Štětí: Novotný, Čermák, Karel, Karlová T., náhradník Jiří Znamenáček

10.3.2024 - Zápis z členské schůze

Zápis z členské schůze dne 10.3.2024

1) S.Polák zahájil členskou schůzi a přivítal přítomné.

2) Výbor do volební, mandátové a návrhové komise navrhuje Jiřího Znamenáčka:

Pro: 8

Proti 0

Zdržel se: 0

3) Mandátová komise schválila schůzi za usnášeníschopnou, přítomno 8 z 12 členů. V průběhu schůze dorazil ještě jeden člen, přítomen byl od bodu č.11.

4) S.Polák přednesl návrh programu členské schůze:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Seznámení členů s činností oddílu v roce 2023 – S.Polák

6) Zpráva o výsledku hospodaření v roce 2023 – V. Novotný

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

7) Volba členů výboru:

– Návrh výboru: Čermák, Karel, Novotný, Polák, Stuchlá, Znamenáček Jan, Znamenáček Jiří

– Návrh členů: nikdo další nebyl navržen

– Výbor navrhuje, aby se hlasovalo veřejně a o každém kandidátovi zvlášť:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

– Čermák: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1

– Karel: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1

– Novotný: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1

– Polák: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1

– Stuchlá: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1

– Jan Znamenáček: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1

– Jiří Znamenáček: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1

8) Návrh rozpočtu pro rok 2024 – V. Novotný

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

9) Zpráva o soutěžních družstev pro rok 2024 – Jan Znamenáček, Karel,Čermák

10) Zpráva o tréninkových jednotkách v roce 2024 – Jan Znamenáček

11) Informace o založení týmu C dospělých a spolupráci s Hoštkou. Tým se oficiálně bude jmenovat SK Štětí – Hoštka – Čermák, Gottwald

12) Motivační program pro registrované hráče v roce 2024 – Jan Znamenáček

13) Akce a turnaje v tenisovém areálu v roce 2024 – R.Karel

14) Volba 4 členů + 1 náhradníka oddílu jako zástupci na valné hromadě SK.Výbor navrhuje členy: Novotný, Čermák, Karel,Karlová T. náhradník Jiří Znamenáček

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 2

– T.Gottwald bude na valnou hromadu pozván jako host – zajistí V.Novotný

15) Informace o chování v areále + příprava areálu na sezónu – J.Plšková

– Brigády si členové oddílu musí odpracovat v termínu od 16.3.2024 do 30.3.2024, kdo to nestihne, nebude mu již dovoleno brigády odpracovat a musí je zaplatit dle pravidel klubu.

– Je nutné udělat revizi obsazenosti skříněk a zaplacení pronájmu za skříňku. Proto výbor žádá všechny členy, aby kontaktovali správce areálu a nahlásili, jakou skříňku používá. Správce následně provede kontrolu plateb za skříňky. Toto musí členové učinit do 20.4.2024. Skříňky, u kterých nebude identifikován majitel, budou po tomto datu za přítomnosti správce a 2 členů výboru otevřeny, vyklizeny a uvolněny k pronájmu dalším zájemcům.

– O způsobilosti kurtů ke hře vždy rozhoduje správce. Pokud správce uzná, že není kurt způsobilý ke hře je oprávněn sundat síť a zrušit rezervace v systému a to až do doby zprovoznění kurtu.

16) Změna stanov:

– V současných stanovách je třeba provést změnu názvu z tenisového oddílu na tenisový klub.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

17) Diskuze:

– Členská schůze bere na vědomí návrh T.Gottwalda na otevření diskuze ohledně stavby víceúčelové haly v rámci SK Štětí.

– T. Karlová a K. Synková žádají výbor o možnost proplacení trenérské licence 3.třídy dle platných pravidel klubu. Výbor tyto žádosti bere na vědomí a projedná je na následující výborové schůzi.

18.02.2024 - Zápis z výborové schůze

Zápis z výborové schůze dne 18.2.2024

 

Přítomni: Polák, Novotný, Čermák, Karel, Znamenáček Jan, Znamenáček Jiří, Stuchlá

Omluveni:

Hosté: Plšková

 

1) Jan Znamenáček a M.Čermák informovali o připravenosti týmů na soutěže.

2) Jan Znamenáček informoval o zajištění tréninků na venkovní část sezóny. 6.dubna proběhne v Roudnici n/L turnaj, jako ukončení zimní sezóny.

3) Je potřeba ještě jednou svolat c-tým a zjisti aktuální informace. Ideální na termín 25.2.2024 v 18:00 na kurtech. Zajistí M.Čermák.

4) V.Novotný představil výsledek hospodaření v roce 2023. Výbor bere na vědomí.

5) V.Novotný představil rozpočet na rok 2024:

– V rozpočtu jsou zatím ještě neznámé na straně příjmů. Jedná se o položky dotací z MŠMT a grantového programu města Štětí. Výše příspěvku zatím nebylo od subjektů potvrzena.

– Proběhla debata k jednotlivým bodům na straně výdajů.

– Pro: 7 Proti:0 Zdržel se:0

6) Údržba areálu:

– Do šatny č.3 stále zatéká, nyní již téměř při každém dešti. Je nutné urgovat na městě opravu, ovšem ideálně novou střechu.

– M.Šilhan udělá rozpočet na opravu světel v šatně č.1.

– Je nutné udělat evidenci skříněk a zjistit, kdo platí pronájem a zároveň jí používá, případně které jsou volné. Na začátku sezóny správce na každou skříňku nalepí papír a každý kdo zaplatí pronájem si jí podepíše. Následně nejzjištěné skříňky budou za přítomnosti správce a 2 členů výboru otevřeny a vyklizeny. Toho proběhne do konce měsíce dubna.

– Brigády pro rok 2024 budou vyhlášeny na 14 dní, tak aby zahrnovaly 3 víkendy, kdy všichni členové musí brigády odpracovat. Po tomto termínu, již budou muset členové brigádnické hodiny zaplatit dle platného sazebníku (200 Kč/hod. / nutnost odpracovat 4 hodiny)

7) R.Karel představil investici do kuchyně. Navrhuje úpravu části kuchyňské linky pod okny. Cena této úpravy by dle rozpočtu měla být cca 15 000,-Kč

– Pro: 7 Proti:0 Zdržel se:0

8) Členská schůze proběhne dne 10.3.2024 od 18:00. Výbor se sejde již v 17:00.

9) V.Novotný představil záměr města revitalizovat postupně areál:

– Je třeba promyslet jaký dodavatel kutrů by nejlépe vyhovoval našim potřebám.

– V druhé polovině března je třeba dodavatele pozvat na kurty aby nám představili své možnosti a navrhly nám řešení. Je důležité jim zdůraznit, že nejsme profesionální klub ale pouze rekreační, tudíž nedokážeme zajistit celodenní péči o kurt.

2.10.2023 - Zápis z výborové schůze

Zápis z výborové schůze dne 2.10.2023

 

Přítomni: Polák, Novotný, Čermák, Karel, Znamenáček Jan, Znamenáček Jiří,Stuchlá

Omluveni:

Hosté: Plšková

 

1) Podněty od správce areálu:

– Opět nesvítí světla na umělém kurtu. Je nutné od města požadovat revizi osvětlení. Zajistí V.Novotný

– Prosba o koupi bateriového křovinořezu, pro možnost dosekávání míst kam se nelze dostat sekačkou. Výbor souhlasí s koupí a dává k zamyšlení jakou značku pořídit, aby šlo případně na stejné baterie přikoupit další nářadí

– Je nutné provést revizi hasících přístrojů. V.Novotný dá požadavek na město.

– Je nutná oprava podhledů po zatečení v šatnách č.3 a 4. Jedná se hlavně o revizi elektroinstalací, opravy omítek a opravy maleb. Pokud nezajistí město, opravy el. provede M.Šilhan a opravy maleb správce areálu.

– Nutnost aktualizovat požadavek na městě na provedení revize střechy. Zajistí V.Novotný.

– Popeláři nevyváží popelnici, kterou oddíl platí. Je třeba zjistit důvod proč tomu tak je a sjednat nápravu. Zajistí V.Novotný.

2) V.Novotný informoval o probíhajících jednání na sportovní komisi. Jedná se hlavně o revitalizaci stadionu a dále o požadavku ze strany fotbalového oddílu o uzavření areál, aby nebylo možné projít z tenisu do prostor fotbalového stadionu.

3) M.Stuchlá přednesla žádost o opětovné zavedení tréninků žen. Pro jaro připraví plán jakou formou by si ženy trénink představovaly a probere se to na další schůzi.

4) Jan Znamenáček informoval o připravenosti zimních tréninků v hale v Roudnici n/L.

5) Žádosti na výbor:

– D.Phillipová žádá výbor o možnost proplacení 1 hodiny v hale, stejně jako tomu bylo v loňském roce. Pro: 7 Proti:0 Zdržel se:0. Výbor souhlasí za stejných podmínek jako vloni.

– M.Albrecht žádá o výjjmku z pravidel a možnost dotrénovat tréninky pod trenérem v hale v Roudnici n/L i přesto že příští rok již nemůže hrát za dorost. Pro: 7 Proti:0 Zdržel se:0

– K. Synková žádá o výjimku z pravidel a možnost dotrénovat tréninky pod trenérem v hale v Roudnici n/L i přesto že příští rok již nemůže hrát za dorost. Pro: 7 Proti:0 Zdržel se:0

6) M. Čermák přednesl požadavek na založení týmu C dospělých, z důvodu přetlaku lidí, kteří chtějí hrát mistrovská utkání:

– Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

– Je nutné, zeptat se lidí, kteří by byli základ týmu a domluvit se s nimi na podrobnostech.

12.3.2023 - Zápis z jednání výboru

Zápis z výborové schůze dne 29.1.2023

Přítomni: Polák, Čermák, Karel, Znamenáček Jan, Novotný, Znamenáček Jiří

Omluveni: Stuchlá

Hosté:

1) Příprava členské schůze 2023:

– Do návrhové a mandátové komise výbor navrhuje M.Čermáka

– Na valnou hromadu SK Štětí výbor navrhuje zvolit tyto zástupce: Novotný, Čermák, Karel,Bláhová

– Do VV SK Štětí výbor navrhuje zvolit tyto zástupce: Novotný, Čermák

29.1.2023 - Zápis z jednání výboru

Zápis z výborové schůze dne 29.1.2023

Přítomni: Polák, Čermák, Karel, Znamenáček Jan, Novotný, Stuchlá, Znamenáček Jiří

Omluveni:

Hosté: Šmejkal M.,Karel D.

1) Jan Znamenáček seznámil výbor se změnou fungování v hale. Nejmenší děti se přesunuly zpět do haly učiliště ve Štětí. Větší chodíbeze změny do haly v Roudnici nad Labem. Docházka se tímto modelem zlepšila.

 

2) V letošním roce se uskuteční volební valná hromada SK, kam členská schůze musí nominovat 4 kandidáty + 1 náhradníka

 

 

3) Údržba areálu:

– V zimním období byly vyměněny prkna laviček.

– Kurt č.4 se letos zkusí udělat opět vlastní silou, s tím že mu bude věnována maximální péče při přípravě. Pokud nebude výsledek aktuální bude pro příští rok osloven Sibera, aby nám s kurtem pomohl.

– Je potřeba opět udělat vyčištění a dosypání písku na umělém kurtu. V.Novotný se to pokusí zařídit z rozpočtu města.

– Je potřeba dořešit opravu světel na umělém kurtu.

– Je potřeba udělat projekt + nacenění nového osvětlení pro kurty č.1 a2. Jan Znamenáček zkusí oslovit někoho kdo to podobný projekt připravuje v Roudnice nad Labem.

– Jarní úklid se bude opět dělat v rámci brigád.

– Míče pro hru se letos budou objednávat pouze na mistrovská utkání. Pro členy oddílu je míčů zatím dostatek.

– V rámci snížení teploty v budově přes zimní období vznikl v budově problém s plísní. Proto bylo nutné v budově přidat trochu na teplotě.

 

4) V.Novotný seznámil výbor s hospodařením za rok 2022:

– Výsledek byl minusový hlavně z důvodu oslav 50 let tenisu, kdy se utratilo více než bylo plánováno

– Rozdíl se uhradil z úspor minulých let

 

5) V.Novotný seznámil výbor s rozpočtem pro rok 2023:

– Příjem je počítán cca stejný jako za rok 2022

– Výdaje se zvýší o výdaje za halu, kde se zvedla hodinová sazba + čištění umělého kurtu( pro případ že by to nešlo přes město)

 

6) Akce roku 2023:

– 1.4.2023 turnaj dětí v hale Roudnici nad Labem

– 29.4.2023 začátek mistrovských utkání

– 1.5.2023 ženský turnaj

– 20.5.2023 turnaj rekreantů

– 26.6.2023 turnaj dětí – loučení se školním rokem

– 10.-14.7.2023 příměstský tenisový kemp

– 22.7.2023 celorepublikový turnaj muži C

– 19.8.2023 celorepublikový turnaj ženy C

– 26.8.2023 prase

– 2.9.2023 petanque Štětí (pouze zázemí)

– 16.9.2023 Štětí Open – turnaj pro všechny

– 30.9.2023 zamykání kurtů – turnaj čtyřher

 

7) Členská schůze bude 12.3. od 18:00. Výbor se sejde na přípravu členské schůze v 17:00.

 

8) Jan Znamenáček seznámit výbor s přihlášením týmů do soutěží. Za Štětí se budou přihlašovat mladší žáci, dorost, B-tým a A-tým dospělých.

 

9) Ostatní:

– V.Novotný informoval o prodeji chatiček v Račicích ze strany SK.

– Jiří Znamenáček vznesl dotaz jak zaznamenávat drobné opravy aby o nich správce věděl. Jan Znamenáček připraví sdílený dokument kam se budou všechny věci zapisovat a po jejich splnění se budou mazat.

25.9.2022 - Zápis z jednání výboru

Zápis z výborové schůze 25.9.2022

Přítomni: Novotný, Polák, Znamenáček Jiří, Znamenáček Jan, Karel Radek, Stuchlá Omluveni: Čermák

Hosté: Albrecht Petr, Phillipová Denisa, Karel Daniel

Projednávané body:

a) Zajištění zimní tréninkové sezóny

a. hala Roudnice – zajištěna, domluvena individuální cena

b. hala SOU / LA – je třeba vyřešit do konce září

i. SOU je po rekonstrukci, není znám rozvrh

b) Participace rodičů na ceně haly

a. Vzhledem k nárůstu cen dochází k revizi stanovení cen za tréninkové hodiny. Prioritou TK Štětí je zajištění tréninkového procesu a minimalizace nárůstu nákladů rodičů za tréninky dětí. Z dřívějších usnesení Výboru TK nadále zůstává v platnosti možnost zažádat o individuální stanovení ceny za tréninkový proces.

i. Návrh 1) standardně sdružit 4 děti na kurt / hodinu a stanovit fixní příspěvek klubu na částku 2500,- Kč / dítě

ii. Návrh 2) ponechat současný režim, pouze přepočítat přesný příspěvek 50% od klubu

iii. Hlasování: Návrh 1 – 0 hlasů, Návrh 2 – 6 hlasů, přijat návrh 2

c) Petr Albrecht představil nutné investice na zimu

a. utržená sprcha ve druhé šatně – již provedena výměna u 2 sprch, nakoupí se 2 náhradní kusy

b. revitalizace přenosných laviček – cca investice 10.000,- Kč, bude provedeno přes zimu, pravděpodobně modřín

d) Výměna osvětlení

a. je zadáno, čeká se na termín. realizace 2023 podzim (září)

e) Pronájem vnitřních prostor

a. Pouze člen může požádat o pronájem vnitřních prostor – výbor rozhoduje o schválení na základě individuálního rozhodnutí k dané situaci

b. Cizí subjekt si může požádat o pronájem pouze celého areálu – výbor opět schvaluje individuální žádost

f) Diskuse

a. Denisa Phillipová zažádala pro Denisku o mimořádnou podporu ve formě tréninkové hodiny v hale. Žádost je třeba zaslat písemně a formulovat. Poté bude rozhodnuto.

b. Žádost Kristýny Synkové o možnost tréninku v rámci tréninkových podmínek TK Štětí

i. Hlasování: ano – 6, ne – 0, – možnost schválena pro sezónu 2022/2023 Zvážení úpravy plachet mezi kurty

c. Provést údržbu nahrávacího stroje – zajistí Radek Karel

d. Připomenuto obložení sloupů soklem na terase

2.5.2022 - Zápis členské schůze

Zápis z výborové schůze dne 2.5.2022

Přítomni: Polák, Jiří Znamenáček, Jan Znamenáček, Čermák, Novotný, Stuchlá

Nepřítomni: Karel

Hosté: Karlová Eva

1) Pozvánky

a. Pozvánky k dopolednímu programu předány / poslány

b. Zbývají tištěné, plakát a elektronická forma

i. Vytisknout 30ks na osobní předání

2) Program

a. K uvítacímu přípitku připravit i nealko verzi

b. Úklid budovy musí být hotov nejpozději v pátek před oslavou

i. V pátek bude dle potřeby omezen provoz výdejního okénka a přístup do budovy

1. Je třeba domluvit se správcem budovy

c. Živá hudba zajištěna a domluvena

d. Sportovní a soutěžní program zajištěn

e. Upomínkové předměty zajištěny (aktualizovat verzi loga pro členy Výboru)

f. Dárky pro sponzory zajištěny v počtu 30+

g. Odměna pro děti zajištěna

3) Výzdoba budovy

a. V. Novotný kontaktuje pana Maximoviče ohledně přehledu věcí, které může zapůjčit (rakety, deníky, fotky, zápisky)

b. M. Šíla již dostal podklady od pana Ličáka

c. Jiří Znamenáček zkusí dohledat CD z oslav 40 let

d. Výstava materiálů bude soustředěna do klubovny

i. O výzdobu a lokalizaci se postará M. Stuchlá s M. Čermákem

4) Slavnostní odhalení loga

a. Zanést do programu v čase 15:00

b. M. Stuchlá zajistí „stojany“ na Logo a Program u vchodu

Další schůzka k Oslavě výročí 50 let proběhne 29.5.2022 od 18:00

3.4.2022 - Zápis členské schůze

Zápis z členské schůze dne 3.4.2022

1) Výbor do volební, mandátové a návrhové komise navrhuje M. Stuchlou

Pro: 14

Proti 1

Zdržel se: 0

2) Mandátová komise schválila schůzi za usnášeníschopnou, přítomno 15 z 16 členů.

3) Seznámení přítomných s programem schůze – S. Polák

4) Seznámení členů s činností oddílu v roce 2021 – S.Polák

5) Zpráva o rozpočtu roku 2021 – V. Novotný

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Návrh rozpočtu pro rok 2022 – V. Novotný

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

7) Oficiální název spolku je SK Štětí z.s. oddíl tenisu, který nese název Tenisový klub Štětí

8) Zpráva o soutěžních družstev pro rok 2022 – Jan Znamenáček

9) Zpráva o tréninkových jednotkách v roce 2022 – Jan Znamenáček

10) Režim v areálu v roce 2022 včetně rezervací a údržby kurtů – Jiří Znamenáček

11) Akce a turnaje v tenisovém areálu v roce 2022 – R.Karel

– 1.5.2022 tenisový turnaj žen

– 11.6.2022 oslava 50 let tenisu ve Štětí

– 11 – 17.7.2022 dětský příměstský kemp

– 23 – 25.7.2022 celostátní turnaj mužů

– 20.8.2022 turnaj rekreantů

– 27. – 29.8.2022 celostátní turnaj mladší žákyně

– 24.9.2022 Štětí OPEN

– 1.10.2022 zamykání kurtů spojené s turnajem čtyřher

12) Volba 4 členů + 1 náhradníka oddílu jako zástupci na valné hromadě SK, která se bude konat 10.5.2022. Výbor navrhuje členy: Novotný, Čermák, Znamenáček Jan, Karel, náhradník Stuchlá

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

13) Oslava 50 let tenisu ve Štětí – Jiří Znamenáček

14) Diskuze:

– D. Phillipová navrhla udělat koš balónů do nahrávacího stroje, aby se dal půjčit s balóny. Výbor se dohodl že pořídí na zkoušku 50 balónů do nahrávacího stroje a na konci sezóny vyhodnotí jaký to mělo efekt.

3.4.2022 - Zápis z jednání výboru

Zápis z výborové schůze dne 3.4.2022

Přítomni: Polák, Novotný, Čermák, Karel, Znamenáček Jan, Znamenáček Jiří,Stuchlá

Omluveni:

Hosté:

 

1) Příprava členské schůze:

– Přidání bodu: sjednocení názvu klub/oddíl

2) Výbor na VH SK navrhuje zástupce: Čermák, Novotný, Karel, Znamenáček Jan, náhradník Stuchlá

3) S . Polák navrhl zvolit manažera oslav 50 let, tak aby to měl pod kontrolou 1 člověk. Výbor se dohodl na Jiřím Znamenáčkovi.

4) Jan Znamenáček dostal za úkol zjistit jaké balóny nám je J. Fraenkl schopen dodat v dostatečném množství a za kolik.

5) R. Karel informoval o průběhu turnaje dětí dne 2.4.2022 v hale v Roudnici n/L

06.03.2022 - Zápis z jednání výboru

Zápis z výborové schůze dne 13.3.2022

Přítomni: Polák, Novotný, Čermák, Karel, Znamenáček Jan, Znamenáček Jiří

Omluveni: Stuchlá

Hosté:

 

1) Jan Znamenáček informoval o přípravě týmů na sezónu, rozdělení trenérských hodin a zajištění trénování v letní části.

2) V. Novotný informoval o problému distribuce balónů pro sezónu. Díky včasnému nákupu máme zajištěné míče na mistrovská utkání. Balóny na prodej se zatím řeší a pokusíme se je zajistit co nejdříve to bude možné.

3) R. Karel informoval o tom že pro sezónu je vše připraveno. Stačí uklidit budovu a jakmile to počasí dovolí začne se pracovat na přípravě tenisových dvorců.

4) 3.4.2022 od 17:00 proběhne členská schůze s následujícím programem:

– Zahájení a volba mandátové a návrhové komise

– Zpráva o činnosti v roce 2021

– Výsledky hospodaření v roce 2021 – schválení

– Rozpočet na rok 2022 – návrh + schválení

– Soutěže a příprava tréninkové činnosti a práce s mládeží

– Režim v areálu v roce 2022, včetně rezervací, pořádku a údržby kurtů

– Interní turnaje a akce 2022

– Volba 4 delegátů na valnou hromadu SK Štětí

– Oslava 50. výročí založení tenisového oddílu Štětí

– Ostatní – diskuze

– Závěr

5) Zvyšuje se cena přídavných tréninků z 850 Kč na 1500 Kč.

6) Trénink s trenérem pro muže + ženy hrající za soutěžní týmy:

– Ženy dále trénují 1h/týden, trenér Jan Znamenáček

– Pro muže tréninky nebudou. Hlavní důvod je že nemáme momentálně k dispozici vhodného trenéra.

7) Trenéři nově výkaz odtrénovaných hodin zašlou ke kontrole Janu Znamenáčkovi, který po provedení kontroly výkaz předá V. Novotnému k proplacení.

8) Oslava 50 let tenisu:

– Pozvánky: vzhled M. Čermák zajistí do 25.3.2022 a zašle e-mailem. Do konce března budou pozvánky připraveny k distribuci.

– V. Novotný připraví jmenný seznam ke sponzorům

– V. Novotný společně se Z. Řeháčkovou připraví seznam lidí vhodných pozvat na odpolední program.

– Živou muziku zajistil R. Karel. Bude hrát OH Band. Cena bude 10 000,-.

– Reklamní předmět: tenisák s novým logem tenisového oddílu

– Výbor se dohodl na vymyšlení loga, které oddílu chybí. Každý člen do 17.3.2022 se pokusí sehnat někoho, kdo by nám s tím pomohl. Logo je nutné vymyslet do 15.4.2022.

9) Další termín výborové schůze je 3.4.2022 od 16:00.

16.01.2022 - Zápis z jednání výboru

Zápis z výborové schůze dne 16.1.2022

Přítomni: Polák, Čermák, Karel, Znamenáček Jan, Novotný, Stuchlá, Znamenáček Jiří

Omluveni:

Hosté:

1) Proběhla diskuze ohledně nových webových stránek. Nový vzhled a pojetí se všem líbí. Je nutné na ně dodat informaci ohledně letošních oslav 50 let tenisu společně s výzvou členům, aby přispěli fotkami, vzpomínkami, atd. z historie

 

2) Oslava 50 let tenisu:

 

– Proběhl návrh změny termínu, protože v původně navrženém 27.8.2022 nemůžou všichni členové výboru. Po diskuzi byl jako nový termín oslavy vybrán 11.6.2022

– Bylo domluveno že do oslav bude zapojena i Z.Řeháčková, která má informace z historie a bude přizvána na další výborovou schůzi.

– Seznam sponzorů: Mondi, město Štětí, DDM, NSA, SK Štětí, Solenis, základní + střední školy, J.Cvek, ČTS, SETES, TK Roudnice n/L, JOPA, Fraenkl (víno bude připraveno pro 20 osob), – sraz bude v klubovně (raut snídaňový), poděkování, prohlídka areálu, raut obědový, časově od 10:00 do 12:00

– Odměny pro děti na kurtech: papírové tašky + tenisová sada (zajistí R.Karel)

– Upomínkový předmět pro každého zúčastněného: něco co je symbol tenisu, cca 150 ks něčeho, co se dá někam položit (vystavit)

– Pozvání předsedů na 12:00 (na oběd): Loužecký, V.Veselý, V.Frey, Z.Menčík, V.Novotný, S.Polák – prohlídka areálu, jako dar dostanou také soupravu 2 ks vín

– Musíme udělat 3 druhy pozvánek a) pro partnery – do klubovny

b) pro předsedy – do klubovny

c) pro ostatní – do areálu

– Program na kurtech: od 10:00, pro partnery bude program na umělém kurtu, na kterém po zbytek dne budou připraveny dřevěné rakety pro hraní.

– M.Čermák bude od 10:00 a od 12:00 vítat příchozí u branky

– Od 14:00: a) do občerstvení přidat víno (druh vybere V.Novotný a Jiří Znamenáček)

b) R Karel dá na příštím výboru představu jakým způsobem bude probíhat občerstvení od 14:00 do 18:00 + pití

c) vše je potřeba nakoupit s dostatečnou rezervou

d) dotaz na R.Karla jak to vypadá s živou muzikou?

– Výběr vína jako dar: červené Pinot noir (Velké Žernoseky 2019), bílé tramín

 

3) Proběhla diskuze ohledně průběhu a docházky na tréninkách v Roudnici n/L v hale:

– Je malá docházka bez omluv

– Je nutné promluvit v soukromí s rodiči z jakého důvodu se tak děje a zkusit to změnit.

 

4) V roce 2022 bude hrát soutěže z mládeže pouze tým dorostu. D.Phillipová se zkouší sehnat hostování, starší žáci mohou jít na hostování do Roudnice n/L. Situace je způsobena nedostatkem hráčů v jednotlivých kategoriích

 

5) R.Paur ukončil činnost v hale , z důvodu nedohody s DDM. V letní sezóně pokud DDM nezmění podmínky nebo p.Paur přístup nebude také trénovat ve Štětí. Tréninky to neohrožuje, jelikož máme zatím dostatek svých trenérů a to i trenérů 2.třídy.

 

6) Příprava členské schůze:

 

– Proběhne prezentace oslav 50 let tenisu

– Termín byl stanoven na 3.4.2022 v 17:00 v klubovně, od 16:00 proběhne výborová schůze

– Návrh vyúčtování roku 2021

– Návrh rozpočtu pro rok 2022

– Do členské schůze je nutné zjistit dostupnost balónů, abychom věděli, které budeme používat jako klubové pro rok 2022

 

7) Další výbor proběhne na konci února. Termín bude upřesněn.

10.12.2021 - Zápis z jednání výboru

Zápis z výborové schůze dne 10.12.2021

Přítomni: Polák, Novotný, Čermák, Karel, Znamenáček Jan, Znamenáček Jiří

Omluveni: Stuchlá

Hosté: Albrecht P., Karlová E.

 

 • Jan Znamenáček informoval o rekonstrukci webových stránek, která právě probíhá. Momentálně je rekonstrukce hotová cca ze 2/3.
 • Novotný informoval jak je to s investičními akcemi, které mají proběhnout do konce roku 2021. Všechny se pravděpodobně stihnou dle plánu do konce roku.
 • Hlavní body pro oslavu 50 let tenisu:
 • Během dopoledne proběhne program pro partnery cca od 9:00 do 13:00
 1. Sepsat seznam partnerů
 2. Vytvořit pozvánku s programem
 3. Přivítání v areálu
 4. Vybrat místo pro shromáždění partnerů
 5. Komentovaná prohlídka areálů s partnery
 6. Aktivita pro partnery (soutěž)
 7. Občerstvení pro partnery: snídaňový raut + obědový raut
 8. Dárek jako poděkování (láhev vína se speciální vinětou?)
 9. Pozvat kabelovou televizi
 • Oficiální odpolední program začne cca ve 14:00
 • Udělat speciální pozvánky pro důležité lidi z minulosti + dárky
 • Akce je určena pro členy a přátelé tenisu
 • Zkusit oslovit J.Fraenkla jestli by nepřijel se stánkem + měřením rychlosti podání, kterému by byl vyčleněn kurt č.1
 • Umělý kurt bude vyčleněn pro volné hraní příchozích (např. s dřevěnou raketou)
 • Zbývající kurty budou určeny pro soutěže, volnou hru a nahrávací stroj s trenérem
 • Organizovaný program bude maximálně do 18:00
 • Občerstvení: od začátku se bude grilovat, večer bude prase. Pivo a nealko bude bezplatné zbytek si každý hradí sám. Odhad ceny za jídlo je 15 000 a za nápoje 15 000.
 • V čase od 19 do 23 bude hrát živá hudba – RK domluví s městskou policií tuto hudební produkci.
 • Udělat speciální pozvánky pro bývalé předsedy a zajistit jejich shromáždění a představení.
 • Kdo má co na starost:
 1. Občerstvení: R. Karel
 2. Reprodukovaná hudba: E.Karlová
 3. Zhotovení seznamu pozvaných: V.Novotný
 4. Starost o partnery + komentovaná prohlídka: Jiří Znamenáček
 5. Aktivity na kurtech Jan Znamenáček
 6. Tabule + prezentace : M. Čermák se zeptá K.Deutschové
 • Nutné vymyslet a zajistit odměnu pro děti za prezentaci na kurtech.
 • Vymyslet drobný dárek pro všechny hosty (např. umělohmotný kelímek s potiskem)
 • Další výbor proběhne 16.1.2022 od 17:00

 

14.11.2021 - Zápis z jednání výboru

Zápis z výborové schůze dne 14.11.2021

Přítomni: Polák, Novotný, Čermák, Karel, Znamenáček Jan, Znamenáček Jiří

Omluveni: Stuchlá

Hosté: D.Karel

 

1) Proplacení prvních 30% trenérské licence II třídy:

– Jan Znamenáček a Daniel Karel po úspěšném absolvování trenérské licence II třídy žádají o proplacení prvních 30% dle stanovených podmínek. Výbor dospěl k názoru že byly naplněny všechny podmínky a tudíž může dojít k proplacení.

2) Nákup nahrávacího stroje:

– Nahrávací stroj je určen primárně pro trenéry a v době tréninků bude vždy rezervován tak aby ho měli k dispozici.

– Jan Znamenáček zajistí metodické postupy tak aby byl co nejvíce začleněn do tréninkových jednotek.

– Členové oddílu si nahrávací stroj budou moci vypůjčit vždy u obsluhy okénka, v otvírací době okénka a po řádném vyplnění sešitu zápůjčky. Po vrácení stroje se člen odepíše v sešitu zápůjčky a obsluha okénka provede kontrolu stroje.

– Stroj se vždy bude rezervovat v rezervačním systému společně s rezervací kurtu, tak aby obsluha okénka vždy měla přehled kdo má zájem o zápůjčku.

– Nahrávací stroj se bude vždy půjčovat bez míčů.

– Jan Znamenáček představí vybraný nahrávací stroj trenérům a zjistí jejich názor a pohled na jeho koupi.

3) Nákup pomůcek pro trenéry:

– Jan Znamenáček informoval o nutnosti doplnit pomůcky pro trenéry a to hlavně o umělé lajny, terče, pointery a další. Jan Znamenáček zajistí přesný seznam včetně cen, za jaké se nakoupí.

4) Motivační program 2021:

– D Šmejkal a D.Karel žádají o výjimku, jelikož nesplnily některou z podmínek motivačního programu. Výbor rozhodl udělit výjimku oběma žadatelům, jelikož nesplnění podmínek bylo u obou hráčů zapříčiněno zraněním, které kdyby nenastalo, podmínky by oba splnily.

– Pro rok 2021 byl překročen limit v rozpočtu a to 25 000,-. Po sečtení všech kdo splnily podmínky bylo zjištěno ž výsledná suma je 34 747,-. Výbor tedy hlasoval jestli proplatit v plném rozsahu a nebo pouze do limitu 25 000,-.

– Proplatit: 5 Zachoval limit: 1

– Pro příští rok bylo odsouhlaseno zvýšení limitu motivačního programu na 30 000,-

5) V.Novotný informoval o podání žádosti do grantu Můj klub 2020. Žádost byla podána na proplacení haly a proplacení hodin R.Paura, který vykázané hodin oddílu fakturuje.

6) Výbor byl seznámen se soupisem prací, které jsou již z odsouhlaseného seznamu v běhu:

– Koupena síť a lajny.

– Jsou objednány zelené plachty na plot

– Světla se bohužel letos asi opravit již nestihnou, ale elektrikář informoval že tyto světla má skladem tudíž by mohla proběhnout výměna nejen výbojek ale i plastových komponentů.

– Je naceněna a domluvena oprava empirů a singl tyček. P.Albrecht ještě dostane za úkol vymyslet jak by se dali udělat ještě sloupky na kurtech.

– Jsou nakoupeny fixní sprchy a provede se jejich instalace.

– Proběhl nákup ponku do dílny a stavebního materiálu pro rekonstrukci kuchyně.

7) V. Novotný informoval o navýšení mezd pro trenéry ze strany DDM ze 150 Kč/hod. na 220 Kč/hod.

8) Oslava 50 let oddílu tenisu:

– Každý člen výboru vymyslí možný scénář oslavy

– Dne 10.12.2021 se sejde výbor s pouze jedním bodem a to vymyslet jak oslava proběhne.

– Musí se doplnit 10 let kroniky.

08.09.2021 - Zápis z jednání výboru

Zápis z výborové schůze dne 7.9.2021
Přítomni: Polák, Čermák, Karel, Znamenáček Jan, Novotný, Stuchlá
Omluveni: Znamenáček Jiří
Hosté: Šmejkal David, Šmejkal Michal, Albrecht M.


1) Žádost o proplacení absolvování kurzu trenéra II.třídy od Davida Šmejkala:
– Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
2) Žádost o proplacení absolvování kurzu trenéra II.třídy od Michala Šmejkala:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
3) Z důvodu nedostatku trenérů a velkého zájmu o tréninky bude sepsána smlouva s M.Albrechtem, aby mohl pomáhat stávajícím trenérům v případě potřeby.
4) M.Šmejkal navrhl možnost tréninků dospělých závodních hráčů s R.Paurem pro možnost jejich zlepšení.
– Výbor nepřijal žádné rozhodnutí. Je nutná další debata. JE důležité společně s touto otázkou probrat i další pokračování tréninků žen. Tuto otázku je nutné vyřešit a dát rozhodnutí do začátku jarní sezóny 2022.
5) Hala v zimní sezóně 2021/2020
– S provozovatelem haly byl domluven objem hodin cca ve stejném množství jako měl být v zimní sezóně 2020/2021
– Fakturace za halu se bude provádět měsíčně dle skutečně odtrénovaných hodin.
– D.Phillipová bude mít 1 hodinu týdně jako odměnu schválenou na předešlou zimní sezónu, kterou si vzhledem k uzavření vnitřních sportovišť nemohla vybrat.
6) Jan Znamenáček přes zimu připraví nové internetové stránky, tak aby se jejich provoz spustil nejpozději se začátkem letní sezóny 2022
7) M.Čermák navrhl změnu B-týmu na výkonnostní a založení C-týmu pro hráče, kteří si chtějí pouze zahrát a pro dorostence.
– Výbor dává M.Čermákovi za úkol zjistit zájem o C-tým a zkusit zajistit kapitána pro tento tým
8) Návrhy výboru na smyslupné úpravy v případě zůstatku financí:
– Zástěny do sprch + mop na vytírání do každé sprchy
– Výměna sprchových baterií za pevné bez možnosti sundávat hlavice a brát je do ruky
– Doplnění a úprava stávajícího pískoviště
– Nahrávací stroj
– Nákup cca 5 ks dětských raket pro možnost půjčení dětem v případě že si jdou tenis pouze zkusit na první trénink
– Vybavení dílny včetně ponku v šatně č.4
– Úprava 2 skladů (stávající dílna + místnost kde byly kotle), pro potřeby trenérů. Tím pádem by již nevyžívali šatnu č.2
– Úprava skladu pro provozovatele občerstvení. Jedná se o opravy omítek, podlahy a vybavení skladu regály.
– Nová dlažba + elektroinstalace v kuchyni
– Oprava světel a výměna poškozených výbojek
9) Prase + oslava 50 výročí založení klubu proběhne 27.8.2022.

16.05.2021 - Zápis z jednání výboru - Členská schůze

Zápis z členské schůze dne 16.5.2021


1) Členská schůze byla zahájena v 18:00 a pro nedostatek přítomných nebyla
usnášeníschopná. Dle stanov se bude čekat 30 minut, než se členská schůze stane
usnášeníschopnou.
2) Seznámení přítomných s programem schůze – S. Polák
3) Seznámení členů z činností oddílu v roce 2020 – S. Polák
4) Zpráva o soutěžních družstev v roce 2021 – Jan Znamenáček
5) Zpráva o tréninkových jednotkách v roce 2021 – Jan Znamenáček
6) Režim v areálu, balóny, údržba areálu – Jiří Znamenáček
7) Akce a turnaje v tenisovém areálu v roce 2020 – R.Karel
– 12.-16.7.2021 celodenní trénování dětí
– 24.-25.7.2021 celorepublikový turnaj mladších žákyň
– 31.7.-1.8.2021 celorepublikový turnaj muži
– V průběhu roku se uskuteční 3 turnaje pro rekreanty, termíny bude včas
upřesněny
– 28.8.2021 akce PRASE
– 25.9.2021 Štětí OPEN uzavřený turnaj pro členy oddílu
– M.Stuchlá a V.Bláhová zkusí po dohodě se správcem obnovit tradici ženských
turnajů, termín bude včas upřesněn
8) Členská schůze se 30 minut po zahájení stala usnášeníschopnou v počtu 13
přítomných členů oddílu.
9) Výbor do volební, mandátové a návrhové komise navrhuje M.Stuchlou
– Pro: 13
– Proti 0
– Zdržel se: 0
10) Zpráva o rozpočtu roku 2020 – V. Novotný
– Pro: 13
– Proti: 0
– Zdržel se: 0
11) Představení a hlasování o schválení rozpočtu na rok 2021 – V.Novotný
– Pro: 13
– Proti: 0
– Zdržel se: 0
12) Volba 4 členů + 1 náhradníka oddílu jako zástupci na valné hromadě SK, která se bude
konat 15.6.2021. Výbor navrhuje členy: Novotný, Čermák, Karel, Znamenáček Jiří,
náhradník Znamenáček Jan.
– Pro: 13
– Proti: 0
– Zdržel se: 0
13) Diskuze:

14.03.2021 - Zápis z jednání výboru

Zápis z výborové schůze dne 14. 3. 2021


Přítomni: Polák, Novotný, Čermák, Karel, Znamenáček Jan, Stuchlá, Znamenáček Jiří


Omluveni:


1) Aktualizace webových stránek:
– Jan Znamenáček přednesl potřebu upravit vzhled webových stránek, protože
současný vzhled a prostředí je již zastaralé. Výbor souhlasí s aktualizací. Jan
Znamenáček připraví úpravu webových stránek a postupně začne s jejich
úpravou.
2) Stanovení systému a výše platby členských příspěvků v roce 2021:
– Členské příspěvky zůstávají tak jak si je členská schůze odsouhlasila, to znamená
děti 1000 Kč – letní sezóna, ženy 1 200 Kč a muži 1 500 Kč. V případě úplného
uzavření areálu vládním nařízením se za každý celý měsíc, kdy se nebude moci
hrát, budou členské příspěvky snižovat.
3) Provoz umělého kurtu před otevřením areálu:
– Jan Znamenáček uvolní v rezervačním systému všechny účty, aby si členové mohli
rezervovat umělý kurt bez členských příspěvků a brigád. Ten, kdo se bude
rezervovat musí respektovat aktuální vládní nařízení pro provoz sportovních
venkovních sportovišť. Veřejnost si musí umělý kurt rezervovat přes správce.
Jakmile se otevřou antukové kurty, všechny účty se opět uzavřou a budou se
otevírat po zaplacení členských příspěvků a brigád.
– Nutnost rezervace umělého kurtu se dá vědět: e-mailem ze systému na všechny
účty, vyvěšením v areálu a na facebookový účet.
4) R.Karel navrhl následující úpravy před sezónou:
– Výměna kuchyňské desky včetně baterie, dokoupení vybavení kuchyně, malby
kuchyně, úprava dětského pokojíku a další drobné úpravy. Celkový rozpočet na
tyto úpravy je cca 10 000,-.
– Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
5) Uspořádání členské schůze v roce 2021:
– Členská schůze se musí udělat, jelikož se musí zvolit zástupci na valnou hromadu
SK a rozpočet na rok 2021. Za současných vládních opatřeních nesmíme členskou
schůzi uspořádat. Jakmile se vládní opatření změní, bude určen datum členské
schůze.
6) Tréninky dětí za současné situace:
– Trenéři zkouší vymyslet, jak by se dalo udělat trénování online a nebo alespoň
dávat dětem úkoly a možnosti kontroly.
7) Vrácení vybraných financí za zimní tréninky:
– Za zimní sezónu se dětem vrací 8/9 ze zaplacených financí za zimní tréninky. Od
rodičů se vybrali informace, kam peníze vrátit. Podklady pro vrácení peněz již byly
dány na SK.
8) Turnaje v roce 2021:
– 24. 4. 2021 okresní přebor dospělých
– 23. 7. 2021 celorepublikový turnaj dospělých C
– 30. 7. 2021 celorepublikový turnaj mladších žákyň C

29.11.2020 - Zápis z jednání výboru

Zápis z výborové schůze dne 29.11.2020


Přítomni: Polák, Znamenáček Jiří, Čermák, Karel, Znamenáček Jan, Novotný, Stuchlá


Omluveni:


Hosté: Albrecht


1) Rozpočet na rok 2021:
– výbor projednal položky rozpočtu na rok 2021
– do rozpočtu je nutné doplnit položku regenerace umělého kurtu
– dále se doplní položka oprava střešní krytiny nad prostorem skladování
antuky
– Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
2) Žádosti o proplacení trenérské licence 2. třídy:
– byly podány 2 žádosti a to od D. Karla a Jana Znamenáčka
– D. Karel: jako žádost byl brán již první e-mail, na jehož základě se jednalo o
tom, za jakých podmínek bude klub trenérskou licenci podporovat.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
– Jan Znamenáček: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
– obě žádosti byly přijaty.
3) Návrh mimořádné odměny: Proplacení rezervace jedné hodiny týdně v rámci zimní
přípravy 2020/2021 v Roudnici nad Labem. Částka bude fakturována provozovatelem
haly na SK Štětí oddíl tenisu.
– Odměna za úspěchy v roce 2020 pro D. Phillipovou
– do motivačního programu se doplní následující věta: V případě mimořádného
úspěchu (jako například umístění na MČR, nominace ČTS k reprezentaci,
pravidelné umístění hráče/hráčky na stupních vítězů na turnajích/přeborech
pořádaných ČTS, atd….) může být schválena odměna nad rámec tohoto
motivačního programu. O formě odměny rozhodne výbor TO na základě
řádného hlasování)
– návrh mimořádné odměny: Proplacení 1 hodiny v rámci zimní přípravy
2020/2021 v Roudnici nad Labem, kterou si hráčka platí.
– Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
4) Podmínky pro využívání umělého kurtu v zimní sezóně 2020/2021 s ohledem na
situaci Covid – 19:
– umělý kurt se bude řídit aktuálními nařízeními vlády, která se budou
dodržovat.
– na umělý kurt se v zimní sezóně nebudou dělat rezervace, bude se tedy řídit
systémem ֦kdo dřív přijde, ten hraje֞.
5) Hala v zimní sezóně 2020/2021:
– hala v Roudnici n/L se dle informací provozovatele otevírá 3.12.2020 pro
hromadné tréninky v režimu 1 kurt = 1 sportoviště = 10 lidí
– v neděli 6.12.2020 se tedy začne trénovat. DDM je stále zavřené, proto zatím
všechny náklady bude hradit SK. Výbor tuto skutečnost bere na vědomí a
souhlasí.
– platby haly za sezónu 2020/2021:
1) celková suma bude ponížena v poměru o prozatím zrušené
tréninky
2) v případě zrušení dalších hodin bude domluvena
kompenzace
3) každý, kdo se účastní tréninku musí mít před prvním
vstupem na kurt zaplacené příspěvky na zimní sezónu

26.07.2020 - Zápis z jednání výboru

Zápis z výborové schůze dne 26.7.2020


Přítomni: Polák, Znamenáček Jiří, Čermák, Karel, Znamenáček Jan, Novotný


Omluveni: Stuchlá


Hosté: Albrecht, Franta, Šmejkal D.,Šmejkal M., Karel D.


1) Řešení finanční podpory trenérů, kteří si chtějí udělat 2 trenérskou třídu:
– Nárok na proplacení kurzu vzniká až po úspěšném absolvování kurzu
– Proplacení se rozdělí na 3 roky dle předem stanovených podmínek
sepsaných písemně
– Trenér musí odtrénovat alespoň 80% hodin z loňského roku, pokud se tak
nestane, výbor posoudí z jakého důvodu a jestli tak má trenér nárok na
proplacení podílu trenérského kurzu
– Proplacení kurzu do 3 let bude v poměru 30, 30 a 40%
– Proplácet se bude pouze trenérský kurz, tedy bez ubytování, stravování a
cestovného
– Každá žádost o proplacení se bude řešit individuálně a bude to sloužit
především jako odměna za práci pro oddíl
– Žádost na daný rok musí být vždy podána do konce září roku předchozího
2) Tréninkové balóny tenisového klubu:
– Je třeba oddělit používání tréninkových balónů na oddílové a soukromé
tréninky
– Balóny od DDM se smí používat pouze pro potřeby oddílových tréninků
3) Motivační program za rok 2020:
– Pro rok 2020 je i nominace na mistrovské utkání považována jako odehrané
utkání, tudíž je možné motivační program uplatnit podle dosavadních pravidel
4) Závlaha kurtů:
– P. Albrecht předložil nabídku na úpravu závlahy tak, aby nebylo nutné
přepojování hadice, ale aby se kurt dal nakropit pouze uzavíráním a
otevíráním ventilů.
– Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
– Před realizací je nutné nejprve zvednout jednu kačenu do výšky cca 2m,
abychom věděli, v jaké výšce je jejich umístění nejlepší.
5) Ostatní:
– Ve 2 šatně je neustále nepořádek, hlavně na skříňkách. Je nutné dbát více na
udržování pořádku a čistoty.
– Výbor navrhuje udělat pro vítěze ligy putovní pohár, kam by se na podstavec
dodávala vždy jména vítězů následujících let. Pohár by byl trvale umístěn
v klubovně.
– R. Karel informoval o úspěšném proběhnutí republikového turnaje kategorie C
– Po letošní sezóně proběhne úprava zámků u skříněk. Je nutné dát všem vědět
(nástěnka, internetové stránky), aby skříňky po sezóně vyklidili a klíče nechali
v zámku. V příštím roce budou skříňky navráceny. Udělá se tím i evidence, kdo
má pronajatou jakou skříňku. Skříňky, které nebudou odemčené a vyklizené,
budou otevřeny, věci budou dány ke správci a nájemce této skříňky bude
muset škodu na skříňce uhradit
– 29.8.2020 proběhne na kurtech již tradiční akce ,,Prase“, spojená s testování
raket
– V. Novotný zjistí od firmy Sibera doporučení, jak pečovat o kurt číslo 4, jelikož
jeho povrh se nám stále nedaří udržovat v kvalitě, kterou bychom si
představovali
– Je nutné projednat s novým provozovatelem haly v Roudnici n/L, jak se bude
platit hala v roce 2020/2021 s ohledem na Covid-19. Jan Znamenáček zkusí
domluvit schůzku s provozovatelem haly na 2.8., kde by se měly domluvit
organizační a platební podmínky pro další rok.

08.04.2020 - Zápis z jednání výboru

Výborová schůze 8. 4. 2020


Přítomni online: M. Čermák, Znamenáček Jiří, Znamenáček Jan, M. Stuchlá, V. Novotný, S. Polák


Omluveni: R. Karel


Program: Projednání podmínek pro provizorní provoz v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze
dne 06. 04. 2020 č. 395. V návaznosti na toto nařízení rozhodl Výbor tenisový klubu o
následujících bodech.


1) Výše členských příspěvků: Členské příspěvky je opět možné hradit. Výše členských
příspěvků zůstává v platné výši – tedy 1200,- Kč muži, 800,- Kč ženy a 800,- Kč děti.
2) Brigády: Zůstává v platnosti rozsah 4 hodin. Z platných nařízení vlády však správce zajistí,
aby v rámci brigád nedocházelo ke shlukování lidí, aby lidé měli po celou dobu nasazené
roušky, pracovali v minimálním možném počtu a dodržovali stanovené rozestupy. Podle
toho správce uzpůsobí rozdělení a ohlídá provádění prací. Pokud budou probíhat brigády
uvnitř budovy, zajistí správce, aby budova byla přístupná pouze brigádníkům, nikoli dalším
návštěvníkům areálu. Nadále přetrvává povinnost mít odpracované (nebo zaplacené)
brigádnické hodiny. Bez nich nebude člen puštěn na kurty. Termín dokončení brigádnických
hodin je posunut do poloviny měsíce května.
3) Příprava areálu: Příprava areálu na sezónu proběhne pokud možno v rámci brigádnických
hodin, pracovních povinností správce a dodatečnými opatřeními v rámci aktuální situace.
4) Provoz budova + WC: V budově zůstane / bude nainstalována zimní „FABka“. Celá budova
musí být uzavřena pro všechny návštěvníky areálu. Výjimkou mohou být členové konající
výkon brigádnických hodin. WC musí být zavřeno také. V co nejkratší možné době bude
umístěna dezinfekce. Na základě zajištění dostatečných dezinfekčních možností může dojít k
případnému otevření WC či dalších částí budovy. O aktuálním stavu uzavření / otevření
budovy budou informovat materiály, případně správce.
5) Provoz občerstvení: Provoz občerstvení je nadále pozastaven bez výjimky. O formě
postupného zprovoznění se bude dále jednat podle vývoje situace.
6) Pohyb v areálu: V rámci areálu je třeba se pohybovat s rouškou a v platných rozestupech bez
výjimky. Roušku je možné odložit pouze na hru samotnou. Po skončení hry je nutné roušku
ihned nasadit. Pohyb v areálu je povolen pouze na dobu nezbytně nutnou ke hře samotné,
její přípravě a úklidu. Jakékoli další setrvání v areálu není možné. Vstup do areálu bude
umožněn pouze hráčům, kteří mají platnou rezervaci kurtu a to na dobu nezbytně nutnou.
Výjimkou může být správce a lidé vykonávající brigádnické hodiny.
7) Počet hráčů a druhy hry: Dle nařízení vlády je regulován počet a chování hráčů. Na kurtu
tedy smí být maximálně dva hráči na jedné straně, přičemž by měli dodržovat rozestup 2m.
Výjimkou mohou být členové domácnosti. Je tedy možné hrát i čtyřhru. Během hry není
možné měnit složení dvojic na jedné straně kurtu, hráči se musí vyvarovat kontaktu a zdržet
se na kurtu pouze po dobu nezbytně nutnou. Současně není dovoleno pouze sledovat hru.
8) Přítomnost nečlenů v areálu: Vstup do areálu je povolen pouze členům a hráčům z řad
veřejnosti, kteří mají platnou rezervaci v online knize na www.tenissteti.cz.
9) Vybavení areálu: V rámci plnění nařízení vlády bude zamezeno shlukování lidí v areálu.
Pevné lavičky budou uzpůsobeny proti shlukování lidí, mobilní lavičky a stoly budou uklizeny.
K dispozici zůstanou lavičky patřící ke každému z kurtů, aby byl umožněn odpočinek během
hry a prostor pro hráče.
10) Dezinfekce: Bude pořízena a umístěna, jakmile bude dostupná. Její umístění vyplyne
z aktuální situace, potřeb a provozu.
11) Tréninky: Nadále přetrvává pozastavení klubových tréninků. Trenéři připraví varianty, jak by
bylo možné v trénincích pokračovat, dojde-li ke změně podmínek.
12) Rezervační kniha a doba rezervací: Obojí zůstává beze změny. Pro vstup do areálu a na kurt
je nutné mít platnou rezervaci. Pro přístup do online rezervace je nutné splnit všechny
podmínky pro platné členství (příspěvek, brigády, zaslané potvrzení o platbě).
13) Klubová liga: Je možné ligu připravit a provozovat. Pro hru platí výše uvedená pravidla a
případně další pravidla vyplývající z nařízení.
14) Otevření areálu: Areál bude oficiálně otevřen od pátku 10. 4. 2020. V areálu budou
umístěny aktuální informace a nařízení.
15) Kontrola + postihy: Realizace a dodržování nařízení vlády je dohlíženo policií a dalšími
zmocněnými orgány. Z toho vyplývají i případné postihy. V rámci areálu je každý návštěvník
povinen respektovat jak nařízení vlády, tak nařízení stanovená vedením klubu. Každý plně
zodpovídá za své chování. V případě porušení či přestupku může být každému
návštěvníkovi udělen příslušný trest, návštěvník může být vykázán z areálu, členovi může
být udělen trest nebo může být zbaven členství.
16) Případné další kroky a změny budou aktualizovány na základě aktuálního vývoje a nařízení.
M. Čermák zajistí označení a úpravy v rámci areálu.
V. Novotný zajistí informační materiály nutné k označení areálu.
Jan Znamenáček zajistí textaci a prezentaci informačních materiálů všemi dostupnými prostředky.
M. Stuchlá zprostředkuje možnost získání dezinfekčních prostředků (stejně jako další členové)
Výkonný výbor Tenisového klubu, 8.4.2020

08.03.2020 - Zápis z jednání výboru - členská schůze

Zápis z členské schůze dne 8.3.2020


1) Výbor do mandátové a návrhové komise navrhuje M.Stuchlou
– Pro: 11
– Proti 1
– Zdržel se: 0
2) Mandátová komise schválila schůzi za usnášeníschopnou, přítomno 12 členů z 13.
3) Seznámení přítomných s programem schůze – S. Polák
4) Seznámení členů z činností oddílu v roce 2019 – S. Polák
5) Zpráva o rozpočtu roku 2019 – V. Novotný
6) Výbor navrhuje zvýšení členských příspěvků: muži 1 500,- , ženy 1 200,- a děti 1 000,-
léto
– Pro: 11
– Proti: 1
– Zdržel se: 0
7) Výbor navrhuje změnu platby členských příspěvků a to následovně. Platba členský
příspěvků bude nově možná pouze bankovním převodem na účet SK Štětí a nebo
stravenky odnést přímo do kanceláře SK Štětí. Potvrzení o platbě vždy zaslat na email platby@tenissteti.cz, pro lepší kontrolu členský příspěvků.
– Pro: 11
– Proti: 1
– Zdržel se: 0
8) Hlasování od kdy se členské příspěvky budou zvyšovat:
Od roku 2020
– Pro: 0
– Proti: 12
– Zdržel se: 0
Od roku 2021
– Pro: 11
– Proti: 1
– Zdržel se: 0
9) Představení a hlasování o schválení rozpočtu na rok 2020 – V.Novotný
– Pro: 11
– Proti: 0
– Zdržel se: 1
10) Zpráva o soutěžních družstev v roce 2020 – Jan Znamenáček
11) Zpráva o tréninkových jednotkách v roce 2020 – Jan Znamenáček
12) Režim v areálu, balóny, údržba areálu – Jiří Znamenáček
13) Akce a turnaje v tenisovém areálu v roce 2020 – R.Karel
14) Volba 4 členů + 1 náhradníka oddílu jako zástupci na valné hromadě SK, která se bude
konat 6.5.2019. Výbor navrhuje členy: Novotný, Čermák, Beran, Znamenáček Jiří,
náhradní Karel.
– Pro: 11
– Proti: 0
– Zdržel se: 1
15) Diskuze:
– V. Novotný oznámit že se stal předsedou komise pro sport a volný čas ve Štětí a
seznámil přítomné s plány města ohledně dokončení rekonstrukce městského
stadionu ve Štětí.
– V. Bláhová prosí o větší důslednost při kontrole hodin zamluvených
v rezervačním systému. Několikrát se již stalo že všechny kurty byli zamluvené
ale nikdo na nich nehrál. Proto žádáme všechny členy a dodržování pravidel
rezervace kurtů, které jsou vypsány vždy na stránce na které se člen přihlašuje
do rezervačního systému.
– P. Albrecht hledá dobrovolníky pro jarní přípravu kurtů. V případě zájmu ho
může kdokoliv kontaktovat.
Příloha zápisu č.1: Rozpočet na rok 2020

09.02.2020 - Zápis z jednání výboru

Zápis z výborové schůze dne 9.2.2020


Přítomni: Polák, Znamenáček Jiří, Čermák, Karel, Znamenáček Jan, Novotný, Stuchlá


Nepřítomni:


Hosté: Albrecht Petr


1) P. Albrech předložil k projednání cenovou nabídku na kontrolu vodoinstalace,
zejména zprovoznění všech uzavíracích ventilů v budově.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
2) Je třeba zajistit reklamaci elektroinstalace světel na venkovních kurtech. Vyhazuje
hlavní jistič na budově fotbalu, je předpoklad nějakého závažnějšího problému.
– Zajistí V. Novotný
3) Předložení a projednání rozpočtu na rok 2020:
– R. Karel zajistí doplnění marmolitu na sloupy přední terasy a kolem okénka.
– Jako odměnu pro dorostence na reprezentaci oddílu v nejvyšší krajské soutěži
jsme dostali od krajského tenisového svazu odměnu 7 000,-. R. Karel zajistí za
tyto finance nákup triček, včetně loga SK Štětí, jako odměnu dorostu.
– Nátěr prken kolem umělého kurtu. V. Novotný vznese dotaz na město, jak pří
údržbě prken postupovat, případně aby město zajistilo nátěr.
– Jarní úklid budovy tenisu se již nebude zajišťovat z rozpočtu ale pro letosní rok
bude zajištěn v rámci brigádnických hodin žen a dorostenek. Zajistí M. Stuchlá.
– Od trenérů přišel požadavek o navýšení odměn trenérům o 50 Kč/hod. Výbor
navrhuje následující odměny trenérům:
– 150 Kč/hod trenér bez licence a bez pedagogického minima
– 200 Kč/hod. trenér s licencí 3 třídy ale bez pedagogického minima
– 250 Kč/hod. trenér s licencí 3.třídy a pedagogickým minimem
– 350 Kč/hod. trenér s licencí 2.třídy (zde je to bráno zároveň jako
pedagogické minimum)
– Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
4) Trénování v oddíle v roce 2020::
– Trenéři zůstávají ve stejném složení jako v loňském roce.
– Probíhá jednání mezi oddílem a novým provozovatelem haly v Roudnici nad
Labem o podmínkách pro zímní sezónu 2020/2021. Tímto jednáním je pověřen
Jan Znamenáček a R. Karel, v případě potřeby podpory pomůže S. Polák nebo
V. Novotný.
– Z důvodu nedostatku dětí proběhne pro soutěžní rok sloučení družstev ml.
žáků, st. žáků a dorostu s oddílem v Roudnici nad Labem. Ml. žáci (kapitán
Šmejkal) a dorost (kapitán R.Karel) budou hrát pod hlavičkou SK Štětí. St. žáci
(kapitán Jampílková) budou hrát pod hlavičkou TK Roudnice nad Labem.
5) Výbor rozhodl že členský schůze proběhne dne 8.3.2020 od 18:00 v klubovně
tenisového oddílu. Výbor se sejde již od 17:00.
6) M. Stuchlá předložila žádost a pořádání ženského turnaje v termínu 1.5.2020. Výbor
souhlasí za podmínky, že v tomto termínu nebude na kurtech mistrovské utkání
některého z týmů. V tomto případě by se turnaj musel posunout do odpoledních
hodin nebo přesunout na jiný termín.

08.09.2019 - Zápis z jednání výboru

Zápis z výborové schůze dne 8.9.2019


Přítomni: Polák,,Znamenáček Jiří, Čermák, Karel,Znamenáček Jan, Novotný,Stuchlá


Nepřítomni:


Hosté: Šmejkal David, Šmejkal Michal, Albrecht Petr, Beran Aleš


1) Dořešení funkcí a odměn po rozdělení správce:
– Návrh výboru o odměnách pro jednotlivé správce: Beran Aleš cca 15 000,-
ročně (podle hodin které tam stráví, které mu určí výbor) a Petr Albrecht
6 000,- Kč měsíčně. Navýšení na odměny správce jsou tím pádem cca 8 000 ,-
Kč/rok
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1
2) Trenéři připravili nadcházející zimní sezónu tréninků:
– Je předpoklad o snížení celkového objemu hodin v hale o 2 hodiny týdně.
– V pondělí 9.9.2019 proběhne nábor nových dětí.
– Trenéři žádají výbor o navýšení odměn ze stávajících 200 Kč/hod. na 250
Kč/hod. Požadavek se zahrne do rozpočtu pro rok 2020.
3) Údržba areálu:
– Podařilo se udělat údržbu umělého kurtu.
– Petr Albrecht připraví do konce zíří návrh co je nutno v areálu udělat během
příštího roku.
4) Rozpočet pro rok 2020:
– Jan Znamenáček předloží rozvahu o nákladech na halu + trenéry pro rok 2020
– Výbor navrhuje zvednutí členských příspěvků a to následovně:
– muž nad 18 let – 1 500,- Kč/rok
– žena nad 18 let – 1 200,- Kč/rok
– člen do 18 let věku – 1 000,- Kč/rok
5) Motivační program pro rok 2019:
– V rozpočtu a tudíž horní hranicí vyplácené sumy pro rok 2019 je 15 000,-.
– Nárok ze strany hráčů pro rok 2019 vznikl ve výši cca 32 000,- Kč, dle platného
motivačního řádu. Výbor tento závazek uznává v plné výši a bude hledat
prostředky pro zaplacení tohoto závazku.
– Peníze musí být vyplaceny do konce roku 2019.
– Návrh na úpravu pro rok 2020, aby se tato situace neopakovala připraví:
Čermák, Znamenáček Jan, Karel.

31.03.2019 - Zápis z jednání výboru - členská schůze

Zápis z členské schůze dne 31.3.2019


1) Výbor do mandátové a návrhové komise navrhuje M.Šmejkala
– Pro: 13
– Proti 0
– Zdržel se: 0
2) Mandátová komise schválila schůzi za usnášeníschopnou, přítomno 13 členů z 19.
3) Seznámení členů z činností oddílu v roce 2018 – S. Polák
4) Zpráva o rozpočtu roku 2018 – S.Polák
5) Představení a hlasování o schválení rozpočtu roku 2019
– Pro: 13
– Proti: 0
– Zdržel se: 0
6) Zpráva o soutěžních družstev v roce 2019 – R.Karel
7) Zpráva o tréninkových jednotkách v roce 2019 – Jan Znamenáček
8) Režim v areálu, zpráva o změně klubových balonů – Jiří Znamenáček
9) Akce a turnaje v tenisovém areálu v roce 2019 – A.Beran
10) Volba 5 členů oddílu jako zástupci na valné hromadě SK, která se bude konat
14.5.2019. Výbor navrhuje členy: Novotný, Čermák, Beran, Znamenáček Jiří, Karel
– Pro: 12
– Proti: 0
– Zdržel se: 1
11) Volba 2 členů oddílu jako zástupce do výkonného výboru SK. Výbor navrhuje členy:
Novotný, Čermák
– Pro: 13
– Proti: 0
– Zdržel se: 0
12) Diskuze:
– M. Šmejkal navrhl uzavření chodníku za kurty č. 1 a 2 na mistrovská utkání.
Výbor souhlasí a navrhuje udělat ceduli a dát jí z obou stran na začátek
chodníku jako upozornění že vstup je možný pouze v přerušené hře. Výbor
pověřuje p.Šmejkala a p.Karla aby ceduli připravili a instalovali.

27.08.2018 - Zápis z jednání výboru

Zápis z výborové schůze dne 27.8.2018


Přítomni: Polák, Novotný, Znamenáček Jiří, Znamenáček Jan, Čermák


Nepřítomni: Karel, Páviš


Hosté: Šíla, Šmejkal, Sobotka


Návrh trenérů na přesun tréninku v zimním období z nedělního odpoledne ve Štětí na
nedělní dopoledne v Roudnici n/L.
Pro: 5 Proti: 0
– Musí se zvážit finanční stránka věci. Finanční úvahu nákladů vypracuje Jan Znamenáček
Projednání pomoci dorostenců na tréninku:
– Musí se jim dát smlouva
– Na hodině musí být přítomný trenér, který bude mít odpovědnost za vedení hodiny
Návrh trenérů na zrušení přídavných tréninků placených oddílem:
– Výbor chce dále podporovat, ale musí se dát jasné podmínky kdo to bude moci využívat
(% účast na základním tréninku, účast na mistrovských utkáních, doporučení trenéra,
účast na klubových akcích)
– Trenéři zkusí dát dohromady návrh podmínek pro využívání přídavných tréninků
– Podpora od oddílu bude 50% na trenéra, zbytek si bude hráč platit sám
– Trenéři navrhnou jakou kapacitu na přídavné tréninky mají
. V září bude vypsáno výběrové řízení na správce.
Odměna dorostenců na výhru v základní skupině v soutěži družstev:
– Dorostenci by chtěli trička. Podle ceny vybraných triček se výbor dohodne jestli zaplatí
část a nebo zaplatí trička celá.

21.05.2017 - Zápis z jednání výboru

Zápis z výborové schůze ze dne 21.5.2017


Přítomni: S.Polák, M.Čermák, R.Páviš, R.Karel, V.Novotný


Omluveni: Jan Znamenáček, Jiří Znamenáček


Hosté: A.Beran


Body schůze:
1) Návrh přijmout Radka Karla do výboru byl schválen
2) Návrh zajistit on-line rezervaci tenisových kurtů – všichni členové výboru jsou pro, do příští výborové schůze A.Beran a Jan
Znamenáček připraví návrh na zprovoznění.
3) Městu byl předán soupis reklamací v našem areálu na rekonstruované části – dodavatel se zavázal je do 16.6.2017 odstranit
4) Správce navrhuje zvýšení odměn – výbor souhlasí s navýšením, obnoví se kontrola prací správce, kontrola bude prováděna každý
měsíc vždy dvojicí členů výboru, odměna se navýší od měsíce června na 6 000,-
5) Návrh na instalaci kamery do prostor chodby budovy – Jan Znamenáček zjistí možnosti a připraví návrh do příští výborové
schůze
6) Více se musí dbát na dodržování provozního řádu na umělém kurtu
7) Kontrola trenérů a jejich tréninkových jednotek – R.Karel připraví a vyvěsí na nástěnku týdenní rozpis tréninkových hodin všech
trenérů oddílu
8) Kontrolu členských příspěvků od dětí má na starost R.Karel
9) Návrh na umístění čidel na automatické zapnutí světel – M.Čermák zpracuje cenovou nabídku a předloží jí výboru v co
nejkratším termínu

31.06.2016 - Zápis z jednání výboru

Zápis č. 1/2016 ze schůze výboru tenisu
Dne : 31.1.2016


Zúčastnění: S.Polák, Jiří Znamenáček , Jan Znamenáček,V. Novotný,M.Čermák, E.Karlová


Omluveni: M.Šíla


Hosté: A.Beran, R.Karel, M.Šmejkal
Téma:
1) trenér
2) KTV
3) soutěže – registrace
4) rozpočet
5) údržba
6) hostování
7) členské příspěvky + brigády
8) provozní řád nového umělého kurtu
9) nové stanovy SK
10) turnaje
1) nový trenér zatím není, bude osloven trenér z Mělníka ev. M.Weber (Jiří Znamenáček)
2) KTV Štětí, 1x týdně dodat aktuální příspěvek (Jan Znamenáček)
3) přihlášení babytenisu do soutěže + registrace ( V.Novotný, R. Karel)
4) rozpočet 2016 – obnova plotů + plachty,soupravy pro děti
5) údržba – obnova laviček, klubovna, schody, branka?, šatna č.4 bude volně přístupná pro hráčenečleny oddílu
6) podmínky hostování : pouze pro vyšší soutěž – růst hráče, možnost tréninku s novým týmem po
dobu trvání soutěže, 50% z aktuální přestupové ceny daného hráče dle stanov ČTS, souhlas kapitánanenarušení cílů domácího týmu
7) členské příspěvky + brigády zůstávají stejné jako loni ( muži 1200,-Kč, ženy a děti 800,-Kč, brigády v
rozsahu 4 hodin odpracované během celé sezony po dohodě se správcem)
8) provozní řád nového kurtu se bude projednávat na mimořádné schůzi 13.3.2016
9) nové stanovy SK – hlasovací právo má pouze člen oddílu, členem oddílu se stává dospělá osoba po
zaplacení členského příspěvku pro aktuální kalendářní rok
10) oddíl uspořádá 2 celorepublikové turnaje ( 1 pro dospělé skupiny D, 1 pro dorost skupiny C);
R.Karel přihlásí do IS, ředitel turnaje A. Beran, rozhodčí P.Loužecký

01.09.2015 - Zápis z jednání výboru

Schůze výboru tenisového oddílu dne 1.9.2015


Přítomni: S.Polák,V.Novotný,Jiří Znamenáček,Jan Znamenáček,M.Čermák,M.Šíla,E.Karlová


Host: R.Karel,A.Beran


Téma: 1) tréninky: -omezený provoz z důvodů rekonstrukce areálu (funkční dva kurty)
-převzetí dětí z Hoštky (ukončení činnosti T.Gottwalda)
-halová sezona 2015/16 děti (nový trenér)
-halová sezona 2015/16 dospělí ( zajistí M.Čermák)
-pronájem haly na fotbal ukončen

2) rekonstrukce stadionu: připomínky řešeny na městě ( výška tréninkové zdi, lajnování na
umělém povrchu,lavičky…)
– M.Šíla a V.Novotný upozorní vedení města na neoznačený zábor stavby (nebezpečí úrazu) a
na podezření o nekvalitně provedené práci

3)údržba :
– nátěr budovy (podzim 2015 -jaro 2016)
– lišty wc (R.Karel)
– střecha (V.Novotný, M.Čermák)
– sokl (město)
– dveře (podzim 2015)
– nátěr plotu kurt 1 a 2 (odloženo až po rekonstrukci)
– výmalba interiéru (jaro 2016-město)
– zakrácení tújí (město nepovolilo)
– výměna prken na umpirech a lavičky (R.Karel)
– skříňky v šatnách ( v rámci brigád na jaře)
– dětské hřiště (financuje město)
– síťovina na oplocení areálu (1,5m v x 100m d)
– porucha teplé vody ( J.Trutnovský)
4) nový správce: – ukončení činnosti manželů Karlových k 31.10.2015
– zájemci : (A.Beran, p.Gottwald, p.Brďák)
– do 8.9.2015 sjednotit požadavky výboru na nového správce
– do 10.9.2015 odsouhlasení požadavků na nového správce
– do 15.9.2015 předání požadavků zájemcům
– 28.9.2015 schůze výboru s pozvanými zájemci
– následně do 3 dnů vyrozumění o výsledku výběru